در صورت ثبت اطلاعات و پرداخت برای ویزیت حضوری در این بخش ، هیچ نوبتی ثبت نمیگردد و هچیگونه وجهی نیز بازگردانده نمیشود.

این صفحه صرفا جهت درخواست ثبت نسخه الکترونیکی و دریافت کد رهگیری است.

بطور مثال اگر قبلا برای شما سونو یا مامو یا ام آر آی  تجویز شده است برای اخذ کد رهگیری از طریق این لینک میتوانید درخواست خود را ارسال کنید.

توجه نمایید که لازم است عنوان نسخه (مثلا سونوگرافی پستان یا سایر موارد ) مورد نیاز خود را در زمان درخواست حتما ارسال نمایید.