کتاب سیب صورتی
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / مطالب سرطان پستان / داستان های بازمانده های زن ایرانی از سرطان پستان

داستان های بازمانده های زن ایرانی از سرطان پستان

سرطان پستان شايعترين سرطان زنان است که از جمله درمان های این بیماری ميتوان از جراحی، شیمی درماني، رادیوتراپی و هورمون درماني نام برد . هر یك از این درمان ها با عوارض جانبي چندي براي مبتلايان همراه است. تجربه ابتلا به یک بیماری سخت مانند سرطان پستان با تأثیرات کم و بیش ماندگار بر روان مبتلایان همراه است که حتی پس از سپری شدن سال‌ها، یادآوری خاطرات آن ناخوشایند است. از سوي ديگر سرطان پستان با تأثير بر ظاهر زنان، تصوير آنان از خويش را خدشه دار ساخته و تعاملهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي اين بيماران را تحت تأثير قرار ميدهد.

آنچه در این مطلب میخوانید

بنابراين با توجه به داستان های این بازماندگان، چنين بیماراني نيازمند كمك در جهت سازگاري و برآورده شدن نيازهاي مختل شده خويش اند. به دنبال بهبود روشهای درمانی مدیکال و افزایش قابل توجه میزان بقا در بیماران مبتلا به سرطان پستان، پژوهشگران توجه خود را معطوف به نیازمندیهای اجتماعی و روانی نجات یافتگان از سرطان پستان کردند و دریافتند که در مراحل مختلف بیماری سرطان پستان به ویژه زمانی که بیمار ناچار است خود را با روشهای مختلف درمانی منطبق نماید و یا زمانی که بیمار مراحل پس از درمان را سپری میکند، مداخلات روانشناختی میتواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی این افراد داشته باشد. به این ترتیب، تأمین نیازهای روانی، یک عامل حیاتی برای سلامتی بیماران مبتلا به سرطان میباشد.

جراح پستان

علل سرطان پستان

علت اصلی سرطان سینه هنوز مشخص نیست و تقریباً همه زنان در معرض ابتلا به این بیماری هستند. عواملی مانند سابقه خانوادگی سرطان سینه به ویژه در مادر، خواهر یا دختر و همچنین سابقه سرطان سینه در فرد یا سن در اولین تولد بیش از 35 سال یک عامل خطر است. علاوه بر این، ناباروری، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، چاقی یائسگی و مصرف زیاد چربی های حیوانی در رژیم غذایی می تواند از مهمترین دلایل سرطان سینه در کشور ما باشد.

اثرات روانی طبق داستان های بازمانده‌های زن ایرانی از سرطان پستان

بیمـاران مبتلا بـه انـواع سـرطان دارای درجـات بالیـنی از اختـلالات روانـی هسـتند کـه دامنه این اختـلال از افسـردگی، اضطـراب، عدم سـازگاری بابیمـاری وکاهـش اعتمـاد به نفس تـا اختلالات احساسـی و تـرس از عـود بیمـاری ومرگ متفـاوت اسـت. زنان مبتلا به سـرطان پسـتان به دنبال جراحی، عضوی را از دسـت می دهندکه نماد جنسـیت و زن بــودن آنها اسـت و همیــن موضــوع باعــث ایجــاد اختــلال در تصویرذهنـی فـرد از جسـم خـود میشـود که کاهـش اعتماد بـه نفس و جذابیــت زنانــه و پــس از آن اضطــراب و افســردگی و ناامیــدی رابـرای بیمـار بـه همـراه دارد.

نتایــج پژوهشهــا طبق گفته های این افراد، نشــانگر ایــن مهــم اســت کــه در طــی درمــان افــرادی کــه از امیــد بالاتری برخوردارنــد، در تحمــل درمانهــای طولانـی، دردنـاک، عـوارض شـیمی درمانـی و پرتـو درمانـی از خـود مقاومــت بیشــتری نشــان میدهنــد.

از ســویی در مرحلــه بهبــود، افــراد امیــدوار، افــکار مثبتتــری دربــاره زندگیشــان دارنــد و گرایــش بیشــتری بــه شناســایی جنبه هــای مثبــت موقعیتهــای آسـیب زا از خـود نشـان میدهنـد، حتـی اگـر سـرطان در مراحـل پیشـرفته باشـد، بیمـاران امیـدوار میتواننـد اهـداف دیگـری ماننـد صـرف وقـت بیشـتر بـا خانـواده و لـذت بـردن از فرصـت باقیمانـده را بــرای خــود تنطیــم کننــد.

داستان های بازمانده های زن ایرانی از سرطان پستان

طبق داستان های این بازماندگان، بدترين تجربه، دوران شيمي درماني است. بيماران مبتلا به سرطان پستان غالباً با فاصله يك از ماه عمل جراحي، تحت درمان با داروهاي شيمي درماني قرار ميگيرند. اغلب اين بيماران شش دوره درماني با فاصله زماني حدود 21 روز را تجربه ميكنند. مجموعه درمانهاي جراحي و شيمي درماني ممكن است تأثيرات عميقي بر نگرش بيماران نسبت به زندگي ايجاد كند. بين درمانهاي سرطان پستان، شيمي درماني به علت ماهيت و عوارض، حتي از جراحي ناخوشايند تر است.

بيماران علل اصلي اين احساس ناخوشايند را حالت تهوع تكرار شونده و طاقت فرسا و از طرف ديگر ريزش موهاي سر (گاهي ابروها و مژه ) ها بيان ميكردند. اين مطالعه مانند ساير مطالعات نشان ميدهد بيماران در زمينه يادآوري خاطرات شيمي درماني نظرات مشابهي داشتند؛ بنابراين انكولوژيست ها و پرسنل در كلينيكهاي شيمي درماني بايد به اين نكته توجه كنند كه بيماران مذكور از نظر جسمي و روحي به حمايتهاي پزشكي رواني زیادي نيازمند هستند .

در کل در مورد اثرات روانی سرطان پستان بعد از اتمام درمان، اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که بیشتر زنان با سرطان پستان به خوبی کنار می آیند، برخی ممکن است همچنان متأثر از عوارض روانی بیماری باشند. پژوهشها حاکی از آن است که زنان جوانتر و در سنین پیش از یائسگی در معرض عوارض روانی بیشتری هستند. اکثر بیماران احساسات مختلفی همچون احساس عصبانیت، مظلوم واقع شدن و مکافات گناه را هنگام شنیدن تشخیص بیماری سرطان تجربه کرده بودند. برخی بیماران عبارت «چرا من» را به کار میبردند. بروز چنین احساساتی در بیمارانی که با خبر بدی همچون سرطان روبرو میشوند از نظر روانشناختی معمول است.

اینستاگرام دکتر حکیمیان

همچنین در مطالعه ای، آشفتگی جسمی، روانی و اجتماعی بیماران در هنگام مواجهه با خبر بیماری بیان شده است. آنچه حائز اهمیت است واکنش پزشک به چنین احساسات و چنین سؤالاتی از جانب بیمار است. پزشکان و سایر اعضای تیم پزشکی بهتر است با توضیح علل فیزیولوژیکی و آسیب شناختی بیماری به زبان قابل فهم، در یافتن پاسخ صحیح و عدم ارتباط آن با اعتقادات یا مکافات عمل به بیمار کمک کنند. بسیاری از بیماران، بیماری خود را خواست پروردگارشان میدانستند و بیان میکردند که با اعتماد به پروردگار میتوانند به زندگیشان ادامه دهند. بدین ترتیب آنها بیماری را به عنوان بهانه ای برای تقویت معنویت و ارتباط بیشتر با پروردگار شناخته بودند.

نوبت دهی دکتر حکیمیان

زمان میتواند عامل مؤثری برای سازگاری با بیماری سرطان باشد. مراحلی که فرد برای پذیرش ابتلا به سرطان پشت سر میگذارد و اضطرابهای تجربه شده در مورد تغییر ظاهری بدن و ترس از مرگ به مرور زمان کاهش می یابد. باید به بیماران مبتلا به سرطان پستان کمک کرد تا به مرحله جدید زندگیشان وارد شوند و نیازهای روانی آنان شناخته شود. تحقیقات نشان داده است ارتقای مهارتهای ارتباطی پزشکان درگیر در این حوزه شامل انکولوژیستها، جراحان، رادیوتراپیستها و ...جهت تعامل صحیح با بیماران و اطمینان دادن به بیمار از رها نکردن بیمار و تلاش همه جانبه در راستای درمان وی و نیز انجام مشاوره های روانپزشکی و حمایتهای روانی از بیماران، در تطیبق با وضعیت جدید حاصل از بیماری و پذیرش درمان از سوی آنان نقش بسزایی دارد.

برای آگاهی از نحوه درمان سرطان پستان در مراحل اولیه ، روی لینک کلیک کنید.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، کوچه 23
تلفن : 36294896 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید

نظرات کاربران درباره این مطلب :invalid [ 1402-08-06 ]
سلام .خسته نباشید ...دخترم بیست ساله هست و یه توده در سینه سمت راست داره ..در سونوگرافی تشخیص فیبروآدنوما دادن ..در لمس هم موبیلیتی دارد نظر شما چیست ...

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جراحی سرطان پستان و انکوپلاستیجراحی سرطان پستان و انکوپلاستی

جراحی انکوپلاستی امروزه تعریف جدید از جراحی سرطان پستان محسوب می شود که می توان به وسیله آن ضمن برداشتن تومور پستان ، جراحی زیبایی آن را نیز انجام داد ... ادامه مطلب

دوران نقاهت بعد از جراحی زیبایی سینهدوران نقاهت بعد از جراحی زیبایی سینه

جراحی زیبایی سینه به مجموعه ای از جراحی های سینه اطلاق می شود که معمولا جراحان و فوق تخصصین سینه به منظور تغییر فرم، اندازه و حالت سینه ها انجام می ده ... ادامه مطلب

هیدرآدنیت چرکی پستان چیست؟هیدرآدنیت چرکی پستان چیست؟

هیدرآدنیت چرکی پستان عارضه ای پوستی است که معمولاً در اثر ساییده شدن برخی از مناطق پوست مانند زیر بغل، کشاله ران، باسن و سینه ها به وجود می آید و باعث ایجاد توده ها و برجستگی های کوچک و دردناک زیر پوست می شود. در ادامه مقاله به علت و علائم این بیماری دردناک می پردازیم. ... ادامه مطلب

کشیدن درن بعد از عمل پستانکشیدن درن بعد از عمل پستان

عمل ماموپلاستی یکی از عمل های زیبایی اندام است که برای فرم دهی و کوچک کردن سایز پستان انجام می شود. افرادی که این عمل را انجام می دهند، بعد از عمل متو ... ادامه مطلب

طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین